Enquete Maken


Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
1.1 De volgende tussen aanhalingstekens geplaatste begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:

“Algemene Voorwaarden”
De onderhavige algemene voorwaarden.

“Content”
Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie.

“Gebruiker”
Iedere natuurlijke persoon of entiteit die via de Website Content ter beschikking stelt.

“Website”
De website enquetemaken.nu en de daaraan verbonden website onderdelen.

“Enquetemaken.nu”
De organisatie achter de Website: Thalent. KVKnummer: 02084745. BTW: NL002161531B32


1.2 Onder de termen en uitdrukkingen in enkelvoud dient mede het meervoud daarvan begrepen te worden, alsmede vice versa.

1.3 Verwijzingen naar Nederlandse rechtsbegrippen zullen, ten aanzien van andere jurisdicties dan de Nederlandse, worden geacht die rechtsbegrippen te omvatten die in de respectieve jurisdicties het dichtst de Nederlandse rechtsbegrippen naderen.

1.4 De woorden “waaronder begrepen” en woorden met daaraan gelijke strekking, worden gebruikt om aan te duiden dat het genoemde illustratief is en zulks geen limitatieve opsomming betreft.

1.5 De opschriften van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn niet van invloed op de uitleg die aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden gegeven dient te worden.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik door een Gebruiker van de Website.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.3 Enquetemaken.nu heeft het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Enquetemaken.nu adviseert iedere Gebruiker regelmatig de meest actuele Algemene Voorwaarden op de Website te raadplegen.

Artikel 3 Registratie
 

3.1 Onder 'gebruiker' wordt een ieder verstaan die gebruik maakt van

de aangeboden diensten van Enquetemaken.nu. Dit ongeacht het feit of de gebruiker al dan wel niet is ingeschreven op de site.


3.2 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten van de Website, dient een Gebruiker zich (gratis of betaald) te registeren. Voor registratie is in ieder geval een opgave van de volgende persoonlijke gegevens vereist: naam en voornaam,  e-mailadres. Enquetemaken.nu is bevoegd om eventueel aanvullende gegevens te verlangen.

3.3 De Gebruiker is verplicht de gevraagde informatie volledig en naar waarheid in te vullen.

3.4 Iedere Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van diens persoonlijk account. Het is een Gebruiker niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de Website met behulp van het persoonlijk account. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor ieder gebruik of misbruik van diens eigen account, door hemzelf of door derden, met of zonder zijn toestemming.

3.5 Door bij registratie de optie “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken, verklaart de Gebruiker de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Gebruik van de Website is alleen toegestaan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en het toepasselijke recht.
 


Artikel 4 Privacy
4.1 Enquetemaken.nu zal de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet aan derden verstrekken zonder diens toestemming, tenzij een derde in verband met beweerdelijk inbreukmakend handelen van de Gebruiker om openbaarmaking van deze gegevens verzoekt dan wel een wettelijke verplichting haar daartoe verplicht.


4.2 De Gebruiker geeft Enquetemaken.nu toestemming om per e-mail of post informatie te verstrekken over updates dan wel commerciële activiteiten die ondersteund worden door Enquetemaken.nu


4.3 De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat Enquetemaken.nu diens persoonlijke gegevens verwerkt (i) ten behoeve van het opstellen en onderhouden van het persoonlijk account, (ii) om inzicht te verkrijgen in het ledenbestand en de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken en (iii) om misbruik van de Website en andere illegale activiteiten te voorkomen.


Artikel 5 Gedragsregels
5.1 Het is een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten, of andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of algemeen geldende normen en waarden.

5.2 De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat hij via de Website openbaar maakt. De Gebruiker garandeert dat een ieder die te zien is in de Content toestemming heeft verleend voor de openbaarmaking daarvan via de Website.

5.3 Het is een Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden.


Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Iedere Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Website bestanden bevat die eigendom zijn van Enquetemaken.nu en/of andere Gebruikers, en die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten en merkrechten.

6.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming de werken die eigendom zijn van Enquetemaken.nu en/of andere Gebruikers te kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.


Artikel 7 Licentie Enquetemaken.nu
7.1 Indien naar het oordeel van Enquetemaken.nu is komen vast te staan dat door de Gebruiker op de Website ter beschikking gestelde Content inbreuk maakt op enig recht van een derde, in strijd is met de Algemene Voorwaarden, of anderszins onrechtmatig is, is Enquetemaken.nu gerechtigd om de betreffende Content van de Website te verwijderen. In dat geval is Enquetemaken.nu eveneens gerechtigd om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden, waaronder politie, justitie of rechthebbenden te verstrekken. Enquetemaken.nu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Gebruiker of derden ten gevolge van deze verwijdering of openbaarmaking van persoonlijke gegegevens.

Artikel 8 Garanties
De Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content, en dat hij volledig gerechtigd is om deze Content via de Website openbaar te maken en/of te verspreiden.


Artikel 9 Vrijwaringen
9.1 De Gebruiker vrijwaart Enquetemaken.nu en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot enig handelen van de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de garanties zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de door Enquetemaken.nu gemaakte kosten en geleden schade verband houdend met deze aanspraken.

9.2 De Gebruiker vrijwaart Enquetemaken.nu voor eventuele aanspraken van derden, met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en/of vastlegging van de ter beschikking gestelde Content.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Enquetemaken.nu is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, van de Gebruiker of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van de Website door de Gebruiker of door derden.

10.2 Enquetemaken.nu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Gebruiker, alsmede vice versa.

10.3 Enquetemaken.nu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, ten gevolge van het uitvallen of onbereikbaar zijn van het internet, elektronische storingen, en het kraken van de beveiliging van de Website door derden.

10.4 Enquetemaken.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de openbaarmaking en verspreiding van met virus besmette Content of andere informatie door de Gebruiker of door derden.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Enquetemaken.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Enquetemaken.nu te wijten zijn, waaronder storingen in de elektriciteitsvoorziening, internet- en/of telefoonverbinding, overbezetting van internet-, telefoon- en/of andere verbindingen, tekortkomingen van derden en overheidsmaatregelen.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 De Gebruiker kan zijn registratie op ieder gewenst moment  schriftelijk beëindigen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@enquetemaken.nu

12.2 Enquetemaken.nu heeft het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of enige wettelijke bepaling. Enquetemaken.nu is in dit geval niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Enquetemaken.nu zal in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).

13.2 Op de betrekking tussen Enquetemaken.nu en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.